Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor alle lessen ingericht door Jeugdmuziekatelier Allegro. Als u inschrijft op onze lessen gaat u hiermee akkoord. De wijze van inschrijven maakt hierbij geen verschil. Dat kan via ons digitaal platform Muziko, telefonisch of schriftelijk. In geval van minderjarige leerlingen gaat u als ouder/voogd akkoord voor uw kind.

Algemene voorwaarden:

INSCHRIJVING

Inschrijven voor lessen en cursussen kan door een profiel aan te maken op ons digitaal platform Muziko via www.muziko.be. Via ‘Mijn lessen’ kunt u inschrijven voor een cursus. Enkel bij uitzondering kan telefonisch of schriftelijk worden ingeschreven.

De behandeling van inschrijvingen gebeurt in volgorde van binnenkomst. In tweede instantie wordt ook rekening gehouden met andere cursussen die een leerling binnen onze organisatie volgt.

Leerlingen die al les volgen binnen onze organisatie krijgen voorrang bij inschrijven voor een volgend werkjaar.

Inschrijven gebeurt altijd voor een volledig werkjaar. Proeflessen zijn om praktische redenen niet mogelijk. Als een leerling inschrijft na de start van het werkjaar, dan wordt de inschrijving gedaan voor het volledige resterende werkjaar. Uitzonderingen worden enkel schriftelijk toegezegd.

LESGELDEN – BETALING

Alle lesgelden staan vermeld op onze website www.jma-allegro.be of op onze flyers en posters. Wij doen ons best om dit actueel te houden, maar een vergissing is nooit uitgesloten. De prijs die de verantwoordelijken naar voor schuiven is ook de effectieve prijs. Wanneer tijdens het lopende werkjaar blijk is van een vergissing dan behoudt JMA Allegro zich het recht de correcte prijs later te vorderen.

Alle lesgelden moeten betaald zijn voor aanvang van de eerste les. Uitzondering worden enkel schriftelijk toegekend.

De betaling gebeurt op het rekeningnummer van de muziekschool of tijdens de inschrijfweken ter plaatse via Bancontact.

Bij inschrijvingen later op het werkjaar wordt het inschrijvingsgeld verrekend naar de nog in te richten lessen. De berekeningswijze wordt door de verantwoordelijken gemaakt.

UITSCHRIJVEN VOOR DE START VAN DE EERSTE LES
  • Als u uitschrijft op meer dan 4 weken voor de start van de lessen dan kan u een volledige terugbetaling of kwijtschelding krijgen van het inschrijvingsgeld. Als er toch kosten zijn gemaakt zoals bijvoorbeeld de aankoop van een boek, dan bent u die specifieke kosten verschuldigd.
  • Als u op minder dan 4 weken voor aanvang van de lessen uitschrijft is er altijd een administratiekost van € 20 + eventuele aangekochte materialen en handboeken.
  • Als u uitschrijft op minder dan 4 dagen voor de start van de lessen, dan wordt de uitschrijving behandeld als een uitschrijving na aanvang van de lessen. Zie hiervoor volgende rubriek.

Uitschrijven kan u telefonisch of schriftelijk doen via de communicatiekanalen van de muziekschool.

** Ook van toepassing voor wie later op het jaar start met lessen.

UITSCHRIJVEN NA DE START VAN DE EERSTE LES

Uitschrijven op minder dan 4 dagen voor aanvang van de lessen valt ook onder deze voorwaarden!

Bij uitschrijving na aanvang van de lessen is in geen enkel geval nog een volledige of gedeeltelijke terugbetaling mogelijk. U hebt zich geëngageerd om een volledige lessenreeks te volgen. Bovendien zijn al kosten gemaakt die niet meer te recupereren zijn.

Als u de lessen niet zal aanvangen of zal verderzetten heeft JMA Allegro het recht uw plaats aan iemand anders toe te wijzen. Dit ook zonder recht op terugbetaling van de door u betaalde of verschuldigde inschrijfgelden.

Uitschrijven kan u telefonisch of schriftelijk doen via de communicatiekanalen van de muziekschool.

TUSSENTIJDS UITSCHRIJVEN

Als u tijdens het jaar uitschrijft om gelijk welke reden, dan kan u dat telefonisch of schriftelijk doen via de communicatiekanalen van de muziekschool.

Er is geen gedeeltelijke of volledige terugbetaling mogelijk wanneer u uitschrijft.

JMA Allegro behoudt het recht uw plaats aan iemand anders toe te wijzen. Dit ook zonder recht op terugbetaling van de door u betaalde of verschuldigde inschrijfgelden.

ANNULATIE/WEIGERING DOOR JMA ALLEGRO

JMA Allegro heeft ten allen tijde het recht een leerling te weigeren wanneer deze niet voldoet aan de voorwaarden om les te kunnen volgen. Dit kan ook wanneer de lessenreeks al gestart is.

JMA Allegro behoudt het recht het voorwerp of de dienst te wijzigen tijdens uitvoering van de overeenkomst, zonder schadevergoeding of tegemoetkoming.

Bij grove nalatigheid, geweld, racisme en systematisch verstoren van de lesmomenten kan JMA Allegro de overeenkomst eenzijdig stopzetten.

Terugbetalingen worden geval per geval beoordeeld door de verantwoordelijken, maar zijn geenszins verplicht.

AANTAL LESSEN

Bij instrumentlessen en/of zang omvat een werkjaar 28 ingericht lesmomenten. Kan een lesgever om gelijk welke reden het beoogde aantal lessen niet bereiken, dan zal een gedeeltelijke terugbetaling of korting voor het volgende jaar worden voorzien.

Klassikale lessen zoals notenleer hebben geen vast aantal lesmomenten, maar worden op vaste momenten ingericht. Die momenten worden aangegeven op de leskalender.

AFWEZIGHEDEN – LEERLINGEN

Kan jij als leerling een les niet bijwonen, dan verwittig je rechtstreeks je lesgever. Doe dit bij voorkeur via een Muziko-bericht. Een last minute afwezigheid (ziekte) doe je bij voorkeur via telefoon of sms. Het telefoonnummer van je lesgever vind je door op zijn/haar naam te klikken bij een willekeurig Muziko-bericht van je lesgever.

Afwezigheden door leerlingen worden niet ingehaald door de lesgever.

AFWEZIGHEDEN – LESGEVERS

De leskalender vind je op www.jma-allegro.be/kalender . Deze kalender is in beweging en kan gedurende het werkjaar worden aangepast. Controleer dus wekelijks de kalender.

Een afwezigheid zal de lesgever altijd via een Muziko-bericht melden. Als de afwezigheid onverwacht en last-minute is, dan zal hij/zij ook via SMS of telefoon verwittigen.

Naast de melding van de lesgever zelf, publiceren wij zo goed mogelijk alle afwezigheden op de kalender van de website.

Bij instrumentlessen en zang, wordt een afwezigheid van de lesgever altijd ingehaald zodanig dat er tegen het einde van het werkjaar 28 ingerichte lesmomenten zijn.

Bij klassikale lessen (notenleer) zal in sommige gevallen een vervanglesgever les geven of kan een lesmoment volledig geschrapt worden.

VERZEKERING

JMA Allegro sluit per leerling een verzekering af voor burgerlijke aansprakelijkheid en ongevallen op weg naar school en tijdens te lessen.

PRIVACY

JMA Allegro geeft geen gegevens van leerlingen aan derden. Alle leerlingendata wordt enkel gebruikt in functie van de lessen op onze muziekschool. U kunt uw data zelf beheren via ons digitaal platform ‘Muziko’. Wanneer u geen les meer volgt kunt u uw account laten verwijderen door de verantwoordelijken. Op geregelde tijdstippen verwijderen wij zelf inactieve accounts.

FOTO EN FILM

Tijdens het werkjaar maken wij mogelijk foto’s of filmbeelden als promotie voor onze muziekschool. Indien u niet op beelden wil staan, dan kan u dit laten weten aan de verantwoordelijken. U heeft ook altijd het recht reeds gepubliceerde beelden te laten verwijderen.